ഓണം ആശംസകൾ

എല്ലാപേരുകം എന്റെ ഹൃദയംനിറഞ്ഞ ഓണം ആശംസകൾ. മലയാളത്തില എഴുതുന്ന ശ്രമം തുടങ്ങി രണ്ടു വര്ഷം അഴി. ഓണം ആയതിനാൽ ഇ ശ്രമം പുതുക്കാന് നിശ്ചയിച്ചു. ഇത് എന്റെ അദ്യതെ പോസ്റ്റ്.